วันที่เริ่ม : ถึงวันที่ :

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1585

ลำดับวันที่เริ่มถึงวันที่กิจกรรมผลการดำเนินงานแผนดำเนินงานไฟล์แนบสถานที่
1 04/08/2017 04/08/2017 บันทึกภาพนิ่ง ผู้เข้าประกวด Freshy Boy, Freshy Girl และ Freshy Ladyboy

  บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
2 02/08/2017 03/08/2017 โครงการวิจัย เรื่อง ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นของชุมชนแพรกหนามแดง

  บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
3 01/08/2017 31/08/2017 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์

 - เก็บอุปกรณ์ฉากถวายพระพร

- เรียนระบบคอมพิวเตอร์ CG

- ออกแบบตัวอย่างป้ายบอกชั้น

- ออกแบบตัวอย่างป้ายหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการสำนักฯ

- ออกแบบตัวอย่างป้ายหน่วยงานชั้น 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
4 28/07/2017 28/07/2017 บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
5 28/07/2017 28/07/2017 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

  บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 27/07/2017 27/07/2017 โครงการ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย

  บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์
7 21/07/2017 21/07/2017 บันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่ 10

  บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
8 20/07/2017 20/07/2017 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และ งาน RMUTP GO DIJITAL : STUDENT ACTIVITY DAY

  บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 และ โถงอาคารพร้อมมงคล ชั้น 1
9 12/07/2017 14/07/2017 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากร มทร. พระนคร

  บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
10 04/07/2017 06/07/2017 ถ่ายภาพนิ่ง ผู้เกษียณอายุราชการ

  บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
11 03/07/2017 31/07/2017 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบป้ายหน้าห้องชั้น 5 

- ออกแบบป้าย banner ไหว้ครู

- ออกแบบฉากถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

- ออกแบบฉากถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษาวันแม่แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
12 03/07/2017 03/07/2017 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

  บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall
13 30/06/2017 30/06/2017 พิธีเปิดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา

 ควบคุมเครื่องเสียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
14 29/06/2017 30/06/2017 Young Business Founders ณ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
15 29/06/2017 30/06/2017 โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote

 ตัดต่อวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
16 28/06/2017 28/06/2017 โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17 28/06/2017 29/06/2017 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. สมอ. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
18 27/06/2017 27/06/2017 Young Business Founders

 บันทึกวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์
19 26/06/2017 27/06/2017 โครงการประชุมสัมมนา ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
20 26/06/2017 27/06/2017 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. สมอ.

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
21 26/06/2017 27/06/2017 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
22 24/06/2017 24/06/2017 โครงการประชุมสัมมนา ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
23 22/06/2017 23/06/2017 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาวเวอร์ กรุงเทพฯ
24 19/06/2017 22/06/2017 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการห้ามล้อของรถโดยสารดัดแปลง ณ อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
25 14/06/2017 15/06/2017 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายสนับสนุน ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
26 12/06/2017 14/06/2017 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
27 12/06/2017 14/06/2017 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการห้ามล้อของรถโดยสารดัดแปลง

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
28 12/06/2017 13/06/2017 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการห้ามล้อของรถโดยสารดัดแปลง ณ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
29 11/06/2017 12/06/2017 โครงการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสรรบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
30 08/06/2017 09/06/2017 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
31 05/06/2017 06/06/2017 งานสัมมนาหัวข้อ Industry 4.0 ณ ห้องแคทรียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้น

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
32 05/06/2017 07/06/2017 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายสนับสนุน

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
33 05/06/2017 07/06/2017 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการห้ามล้อของรถโดยสารดัดแปลง

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
34 01/06/2017 30/06/2017 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์

 ออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ทาง Facebook Live

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
35 01/06/2017 30/06/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel arning Space 1 ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2560

- ประมวลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร แขนงวิชา การผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ งานสัมมนาหัวข้อ Industry 4.0 ณ ห้องแคทรียา2 โรงแรมรามากาเด้นท์  กรุงเทพมหานคร
- ประมวลภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
- ประมวลภาพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1  ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
- ประมวลภาพ การแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในแนวคิด "The Identity of work" ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ โครงการการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร English Camp 2017 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ โรงแรมโบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
- ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google  for Education สำหรับสายสนับสนุน ณ ห้อง le
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
36 01/06/2017 30/06/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 4 เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
37 01/06/2017 30/06/2017 งานถ่ายทำและงานตัดต่ดสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

 ตัดต่อเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา  ตอนที่ 3-5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
38 01/06/2017 02/06/2017 งานสัมมนาหัวข้อ Industry 4.0

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องแคทรียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้น
39 30/05/2017 31/05/2017 โครงการอบรมหลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC

 บันทึกภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
40 29/05/2017 29/05/2017 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านโรงแรม เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กระบี่

 บันทึกภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กระบี่
41 29/05/2017 31/05/2017 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม โบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
42 29/05/2017 30/05/2017 พิธีปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
43 29/05/2017 31/05/2017 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
44 26/05/2017 29/05/2017 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
45 25/05/2017 25/05/2017 พิธีปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
46 25/05/2017 25/05/2017 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร แขนงวิชา การผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
47 24/05/2017 26/05/2017 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
48 24/05/2017 25/05/2017 การจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
49 22/05/2017 23/05/2017 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ Pannasastra University of Cambodia, Siam Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา

 ตัดต่อวีดิโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
50 22/05/2017 23/05/2017 โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พอเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์” ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณเรือนหมอพร

ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
51 22/05/2017 22/05/2017 การจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
52 21/05/2017 24/05/2017 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรม โบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
53 19/05/2017 21/05/2017 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
54 19/05/2017 19/05/2017 โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พอเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์”

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณเรือนหมอพร
55 17/05/2017 17/05/2017 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
56 14/05/2017 17/05/2017 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ Pannasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา
57 08/05/2017 10/05/2017 โครงการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสรรบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
58 04/05/2017 04/05/2017 การประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
59 03/05/2017 04/05/2017 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
60 02/05/2017 03/05/2017 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
61 01/05/2017 31/05/2017 งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 -บันทึกเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา  ตอนที่ 1-5

-ตัดต่อเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา  ตอนที่ 1-2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
62 01/05/2017 31/05/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2560

- ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
-ประมวลภาพ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
-ประมวลภาพ โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ Pannasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา
-ประมวลภาพ วันอาภากร ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณเรือนหมอพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
63 01/05/2017 02/05/2017 การประกันคุณภาพการศึกษา

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
64 28/04/2017 28/04/2017 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์
65 26/04/2017 26/04/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
66 25/04/2017 27/04/2017 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
67 25/04/2017 25/04/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
68 24/04/2017 24/04/2017 การประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
69 21/04/2017 21/04/2017 การประกันคุณภาพการศึกษา

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
70 18/04/2017 19/04/2017 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ หอประชุม D-Hall

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
71 12/04/2017 12/04/2017 โครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ณ หอประชุม D-Hall

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
72 11/04/2017 12/04/2017 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall
73 11/04/2017 12/04/2017 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
74 10/04/2017 10/04/2017 โครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall
75 10/04/2017 11/04/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ระยะที่ 2

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
76 08/04/2017 10/04/2017 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
77 07/04/2017 07/04/2017 โครงการอบรมสัมมนา งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่ ณ ห้องประชุมสัญจร (ตรงข้ามโรงยิม) อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
78 04/04/2017 04/04/2017 โครงการอบรมสัมมนา งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมสัญจร (ตรงข้ามโรงยิม) อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
79 03/04/2017 05/04/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ระยะที่ 2

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
80 01/04/2017 30/04/2017 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบป้ายบอกชั้นอาคารสำนักวิทยบริการ

- ออกแบบป้ายชื่อหน่วยงานอาคารสำนักวิทยบริการ
- ติดตั้งป้ายชื่อหน่วยงาน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
81 01/04/2017 30/04/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
82 01/04/2017 30/04/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

- ประมวลภาพ งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำอวยพรวันสงกรานต์ถึง..."ชาวราชมงคลพระนคร" ณ ห้องประชุมD-Hall
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่ ณ ห้องประชุมสัญจร (ตรงข้ามโรงยิม) อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ประมวลภาพ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ระยะที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
83 27/03/2017 28/03/2017 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
84 24/03/2017 24/03/2017 งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 บริการเครื่องเสียงพร้อมบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
85 21/03/2017 22/03/2017 ตัดต่อวีดีโอ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 ตัดต่อวีดีโอ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
86 20/03/2017 21/03/2017 คัดเลือก ตกแต่งภาพ ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

 คัดเลือก ตกแต่งภาพ ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
87 20/03/2017 21/03/2017 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา

 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
88 18/03/2017 18/03/2017 ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
89 17/03/2017 17/03/2017 บริการเครื่องเสียงพร้อมบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา

 บริการเครื่องเสียงพร้อมบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ สนามบาสเกตบอล มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
90 16/03/2017 16/03/2017 บันทึกภาพนิ่ง ถ่ายภาพนิ่งผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

 บันทึกภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มินิสตูดิโอ
91 13/03/2017 13/03/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ “อุตสาหกรรม 4.0”

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคาร เรือนปัญญา
92 13/03/2017 14/03/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใน Industy 4.0

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
93 08/03/2017 09/03/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใน Industy 4.0

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
94 02/03/2017 02/03/2017 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
95 02/03/2017 03/03/2017 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
96 01/03/2017 01/03/2017 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
97 01/03/2017 31/03/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
98 01/03/2017 31/03/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

 - ประมวลภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น6 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 และชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ สัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใน Industry 4.0 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ "อุตสาหกรรม4.0" ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ราตรีฉลองชัย...พระนคร "เจ้าเหรียญทอง" Celebration night ... RMUTP the champion of 2017 ณ สนามบาสเกตบอล ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ โครงการฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ ณ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
99 01/03/2017 31/03/2017 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์

 ออกแบบและติดตั้งป้ายโฟมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร. กองคลัง

ออกแบบและติดตั้งป้ายโครงการลงนามความร่วมมือ กองกลาง
 
ออกแบบป้าย banner facebook live 
 
ออกแบบและติดตั้งป้ายเวทีซ้อมรับปริญญาซ้อมย่อยร่วม อาคารมงคลอาภา
 
ออกแบบบัตรอนุญาตจอดรถสำนักวิทยบริการฯ
 
ออกแบบและผลิตป้ายจอดรถประจำตำแหน่ง
 
ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการ
100 27/02/2017 27/02/2017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ e-Office และ e-Service อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการให้บริการชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ e-Knowledge 4 ระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูง 4 ระบบ

 
ติดต่อ - เว็บเก่าสำนักวิทยบริการฯ