วันที่เริ่ม : ถึงวันที่ :

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1504

ลำดับวันที่เริ่มถึงวันที่กิจกรรมผลการดำเนินงานแผนดำเนินงานไฟล์แนบสถานที่
1 01/04/2017 30/04/2017 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบป้ายบอกชั้นอาคารสำนักวิทยบริการ

- ออกแบบป้ายชื่อหน่วยงานอาคารสำนักวิทยบริการ
- ติดตั้งป้ายชื่อหน่วยงาน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
2 27/03/2017 28/03/2017 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 24/03/2017 24/03/2017 งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 บริการเครื่องเสียงพร้อมบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4 21/03/2017 22/03/2017 ตัดต่อวีดีโอ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 ตัดต่อวีดีโอ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 20/03/2017 21/03/2017 คัดเลือก ตกแต่งภาพ ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

 คัดเลือก ตกแต่งภาพ ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 20/03/2017 21/03/2017 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา

 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 18/03/2017 18/03/2017 ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
8 17/03/2017 17/03/2017 บริการเครื่องเสียงพร้อมบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา

 บริการเครื่องเสียงพร้อมบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ สนามบาสเกตบอล มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
9 16/03/2017 16/03/2017 บันทึกภาพนิ่ง ถ่ายภาพนิ่งผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

 บันทึกภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มินิสตูดิโอ
10 13/03/2017 13/03/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ “อุตสาหกรรม 4.0”

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคาร เรือนปัญญา
11 13/03/2017 14/03/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใน Industy 4.0

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 08/03/2017 09/03/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใน Industy 4.0

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13 02/03/2017 02/03/2017 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
14 02/03/2017 03/03/2017 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 01/03/2017 01/03/2017 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
16 01/03/2017 31/03/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

 - ประมวลภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น6 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 และชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ สัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใน Industry 4.0 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ "อุตสาหกรรม4.0" ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ราตรีฉลองชัย...พระนคร "เจ้าเหรียญทอง" Celebration night ... RMUTP the champion of 2017 ณ สนามบาสเกตบอล ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ โครงการฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ ณ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 01/03/2017 31/03/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 01/03/2017 31/03/2017 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์

 ออกแบบและติดตั้งป้ายโฟมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร. กองคลัง

ออกแบบและติดตั้งป้ายโครงการลงนามความร่วมมือ กองกลาง
 
ออกแบบป้าย banner facebook live 
 
ออกแบบและติดตั้งป้ายเวทีซ้อมรับปริญญาซ้อมย่อยร่วม อาคารมงคลอาภา
 
ออกแบบบัตรอนุญาตจอดรถสำนักวิทยบริการฯ
 
ออกแบบและผลิตป้ายจอดรถประจำตำแหน่ง
 
ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการ
19 27/02/2017 28/02/2017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ และถ่ายทอดสด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
20 27/02/2017 27/02/2017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
21 23/02/2017 24/02/2017 คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
22 23/02/2017 24/02/2017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559

 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และถ่ายทอดสด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
23 20/02/2017 20/02/2017 คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
24 14/02/2017 15/02/2017 โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 โซน A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 ตัดต่อวีดีโอ และถ่ายทอดสด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
25 10/02/2017 10/02/2017 โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”

 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และถ่ายทอดสด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 โซน A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
26 06/02/2017 07/02/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
27 01/02/2017 28/02/2017 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

จัดทำ Script จำนวน  2  ตอน

อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน  2  ตอน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
28 01/02/2017 28/02/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 4 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
29 01/02/2017 02/02/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) รุ่นที่ 2

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์
30 01/02/2017 28/02/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2560 จำนวน 6 กิจกรรม

 - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ณ เทวัญดารา รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
 - ประมวลภาพ งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม วันที่ 19-20 มกราคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
 - ประมวลภาพ การบรรยายเรื่อง “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
 - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป(SPSS) รุ่นที่2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป(SPSS) รุ่นที่2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 - ประมวลภาพ โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้อง       ประชุมกรมหลวงชั้น6 และห้องเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
31 01/02/2017 28/02/2017 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบโลโก้กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม

- ออกแบบภาพประชาสัมพันธ์ Coming soon facebook live งานปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559
- รายงานสรุปการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมลงระบบคอมพิวเตอร์
- ออกแบบและผลิตป้ายโฟมงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร.และศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
32 26/01/2017 30/01/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทาง ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ณ เทวัญดารา รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
33 26/01/2017 31/01/2017 โครงการฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ เส้นทางที่ 7 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงราย

 บันทึกภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงราย
34 23/01/2017 25/01/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ เทวัญดารา รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
35 23/01/2017 25/01/2017 งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา และโถงอาคารพร้อมมงคล

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
36 18/01/2017 20/01/2017 งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา และโถงอาคารพร้อมมงคล
37 01/01/2017 31/01/2017 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

- จัดทำ Script จำนวน  2  ตอน

- อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน  2  ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
38 01/01/2017 31/01/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 1 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
39 01/01/2017 31/01/2017 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบปกจดหมายข่าวเดือนธันวาคม

- ออกแบบโลโก้ กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม
- ดูแลระบบไมค์ และ บันทึกภาพนิ่ง งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
40 01/01/2017 31/01/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2560

ประมวลภาพ งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม ณ ลานพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
41 24/12/2016 25/12/2016 งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

  ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
42 21/12/2016 23/12/2016 โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้ ร่วมมือ คืนกลับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ชุมชนบ้านทะเลน้อย อ.แถลง จ.ระยอง
43 19/12/2016 20/12/2016 คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560

 บันทึกภาพนิ่งและเข้าร่วมประชุม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44 14/12/2016 14/12/2016 ถ่ายภาพบุคลากรดีเด่น งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม

 บันทึกภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ เรือนหมอพร
45 07/12/2016 07/12/2016 ถ่ายภาพบุคลากรดีเด่น งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม

 บันทึกภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ เรือนหมอพร
46 06/12/2016 06/12/2016 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์
47 01/12/2016 31/12/2016 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบจดหมายข่าว เดือนพฤศจิกายน 2559

- ผลิตจดหมายข่าว เดือนพฤศจิกายน 2559
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
48 01/12/2016 31/12/2016 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

 จัดทำ Script จำนวน  2  ตอน

อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน  2  ตอน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
49 01/12/2016 31/12/2016 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2559 จำนวน 3 กิจกรรม

- ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558 (พิธีเปิด-พิธีปิด) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี
- ประมวลภาพ งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันพระราาชสมภพ ปีที่ 89 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ งานวันแปล ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
50 01/12/2016 31/12/2016 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 1 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
51 28/11/2016 29/11/2016 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
52 28/11/2016 29/12/2016 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
53 24/11/2016 25/11/2016 งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
54 23/11/2016 23/11/2016 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 22/11/2016 22/11/2016 งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุมดีฮอลล์
56 21/11/2016 22/11/2016 โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โถงชั้งล่าง อาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
57 21/11/2016 22/11/2016 โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โถงชั้งล่าง อาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
58 16/11/2016 17/11/2016 โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โถงชั้งล่าง อาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ
59 14/11/2016 15/11/2016 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
60 14/11/2016 15/11/2016 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
61 10/11/2016 11/11/2016 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
62 01/11/2016 30/11/2016 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

4.1 ประมวลภาพ กิจกรรมเสวนาและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนกับนโยบายประชารัฐ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจอาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4.2 ประมวลภาพ โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว16-11-59 ณ โถงชั้นล่าง อาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4.3 ประมวลภาพ โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว17-11-59 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี  ชั้น 6 อาคารบริหารธุรกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
63 01/11/2016 01/11/2016 งาน e-Learning

1.1. แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาภายในระบบ e-Learning

1.2. สอนการใช้งานพร้อมให้คำปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
1.3. จัดทำรายงานสรุปภาพรวมการใช้งานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ 2559
1.4. จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning รายวิฃา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ สาชาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
1.5. ประสานงานสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning และผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวสำหรับจัดทำรายวิชาของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1.6. สรุปรายวิชาในระบบ e-Learning จำนวน 321 รายวิชา โดยมีรายวิชาที่สร้างใหม่ 3 รายวิชา ดังนี้
อาจารย์เป็นผู้สร้าง 
1. วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่สร้าง 11 พฤศจิกายน 2559 (วิชาเฉพาะ)
2. วิชา เคมี 1 สำหรับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ปวช.) 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมเดชา พลเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่สร้าง 14 พฤศจิกายน 2559 วิชาเฉพาะ)
3. วิชา เคมีสำหรับวิศวกร อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมเดชา พลเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่สร้าง 27 พฤศจิกายน 2559 วิชาเฉพาะ)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
64 01/11/2016 30/11/2016 งานผลิตรายการวิทยุ
3.1. จัดทำ Script จำนวน  2  ตอน
3.2. อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน  2  ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
65 01/11/2016 30/11/2016 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

 ออกแบบปกจดหมายข่าวเดือนตุลาคม

ผลิตเอกสารจดหมายข่าวเดือนตุลาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
66 01/11/2016 30/11/2016 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 4 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
67 27/10/2016 31/10/2016 ตัดต่องาน

 งานวันนักแปล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
68 27/10/2016 27/10/2016 บันทึกภาพนิ่ง

 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 25 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องมินิสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
69 26/10/2016 26/10/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ , สตรีมมิ่ง

 งานวันนักแปล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
70 10/10/2016 12/10/2016 ตัดต่องาน

  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
71 03/10/2016 05/10/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ภูสักธาร จ.นครนายก
72 01/10/2016 31/10/2016 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

 - ออกแบบปกจดหมายข่าวเดือนกันยายน

- ออกแบบนิทรรศการวันปิยมหาราช
- ออกแบบนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
- ปริ้นแบบนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทั้ง 5 ศูนย์
- จัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ศูนย์พพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
73 01/10/2016 31/10/2016 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

 3.1. จัดทำ Script จำนวน   3  ตอน

3.2. อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน    3  ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
74 01/10/2016 31/10/2016 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 4 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
75 01/10/2016 31/10/2016 งาน e-Learning

1.1. แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาภายในระบบ e-Learning

1.2. สอนการใช้งานพร้อมให้คำปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
1.3. จัดทำรายงานสรุปภาพรวมการใช้งานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ 2559
1.4. จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning รายวิฃา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อาจารย์ ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ 
สาชาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ 
1.5. สรุปรายวิชาในระบบ e-Learning จำนวน 318 รายวิชา โดยมีรายวิชาที่สร้างใหม่ 2 รายวิชา ดังนี้
 
อาจารย์เป็นผู้สร้าง 
1. วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 ผศ.จำนงค์ จันทโชโต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
(วันที่สร้าง 7 ตุลาคม 2559 วิชาเฉพาะ)
2. วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่สร้าง 14 ตุลาคม 2559 วิชาเฉพาะ)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
76 30/09/2016 30/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี
77 30/09/2016 30/09/2016 บันทึกภาพนิ่ง

  พิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน “LIBERAL ARTS GAMES ครั้งที่ 3” ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา
78 28/09/2016 28/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

  อบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการจัดการบรรณานุกรมและการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตนเองพระนครเหนือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
79 27/09/2016 27/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี
80 23/09/2016 23/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 งานเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
81 19/09/2016 23/09/2016 บันทึกภาพนิ่ง

 การจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะประดิษฐ์แบบไทย 

ในโครงการต้นแบบงานคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์สู่สากล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
82 16/09/2016 16/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
83 15/09/2016 15/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
84 13/09/2016 13/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี
85 12/09/2016 12/09/2016 บันทึกวีดีโอ

 การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี
86 09/09/2016 09/09/2016 ถ่ายวิดีโอต้นแบบซ้อมรับปริญญา

 ถ่ายวิดีโอต้นแบบซ้อมรับปริญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
87 09/09/2016 09/09/2016 บันทึกวีดีโอ

 การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี
88 04/09/2016 04/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
89 02/09/2016 02/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุม มงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
90 02/09/2016 02/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
91 01/09/2016 30/09/2016 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 4 เรื่อง

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
92 01/09/2016 30/09/2016 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

5.1 ติดตั้งป้ายเวทีงานซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

5.2 ออกแบบและผลิตป้ายเวทีงานเกษียณอายุราชการ
5.3 ติดตั้งป้ายเวทีงานเกษียณอายุราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5.4 ออกแบบและผลิตเอกสารจดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
93 01/09/2016 30/09/2016 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

 - จัดทำ Script   จำนวน   4  ตอน

 - อัดเสียงและตัดต่อ   จำนวน    4  ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
94 01/09/2016 30/09/2016 งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

-บันทึกเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา 3 ตอนที่ 7-9

-ตัดต่อเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา 3 ตอนที่ 7-9
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
95 01/09/2016 30/09/2016 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 6  กิจกรรม แบ่งเป็น

  1.ประมวลกิจกรรมไหว้ครู งานเปิดโลกกิจกรรม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 อาคารมงคลอาภา และ โถงชั้น1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  2. ประมวลภาพ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่น 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
  3. ประมวลภาพ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  4.ประมวลภาพ งานเกษียณ ประจำปี2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  5. ประมวลภาพ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  6.ประมวลภาพ ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น6 อาคาร90ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
96 29/08/2016 30/08/2016 ตัดต่อ

 โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 9 แห่ง ณ ห้องสามเสน 2 ชั้น 2 โรงแรมตรัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
97 26/08/2016 27/08/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 9 แห่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องสามเสน 2 ชั้น 2 โรงแรมตรัง
98 25/08/2016 25/08/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 กิจกรรมไหว้ครูและงานเปิดโลกกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ห้องประชุม  มงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ห้องประชุม มงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ
99 24/08/2016 24/08/2016 บันทึกภาพนิ่ง

 โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
100 24/08/2016 25/08/2016 ตัดต่อ

 กิจกรรมไหว้ครูและงานเปิดโลกกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ห้องประชุม  มงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ e-Office และ e-Service อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการให้บริการชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ e-Knowledge 4 ระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูง 4 ระบบ

 
ติดต่อ - เว็บเก่าสำนักวิทยบริการฯ