วันที่เริ่ม : ถึงวันที่ :

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1573

ลำดับวันที่เริ่มถึงวันที่กิจกรรมผลการดำเนินงานแผนดำเนินงานไฟล์แนบสถานที่
1 30/06/2017 30/06/2017 พิธีเปิดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา

 ควบคุมเครื่องเสียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
2 29/06/2017 30/06/2017 Young Business Founders ณ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
3 29/06/2017 30/06/2017 โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote

 ตัดต่อวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
4 28/06/2017 28/06/2017 โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5 28/06/2017 29/06/2017 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. สมอ. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
6 27/06/2017 27/06/2017 Young Business Founders

 บันทึกวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์
7 26/06/2017 27/06/2017 โครงการประชุมสัมมนา ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
8 26/06/2017 27/06/2017 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. สมอ.

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9 26/06/2017 27/06/2017 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
10 24/06/2017 24/06/2017 โครงการประชุมสัมมนา ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
11 22/06/2017 23/06/2017 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาวเวอร์ กรุงเทพฯ
12 19/06/2017 22/06/2017 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการห้ามล้อของรถโดยสารดัดแปลง ณ อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
13 14/06/2017 15/06/2017 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายสนับสนุน ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
14 12/06/2017 14/06/2017 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
15 12/06/2017 14/06/2017 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการห้ามล้อของรถโดยสารดัดแปลง

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
16 12/06/2017 13/06/2017 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการห้ามล้อของรถโดยสารดัดแปลง ณ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
17 11/06/2017 12/06/2017 โครงการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสรรบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
18 08/06/2017 09/06/2017 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
19 05/06/2017 06/06/2017 งานสัมมนาหัวข้อ Industry 4.0 ณ ห้องแคทรียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้น

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
20 05/06/2017 07/06/2017 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายสนับสนุน

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
21 05/06/2017 07/06/2017 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการห้ามล้อของรถโดยสารดัดแปลง

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
22 01/06/2017 30/06/2017 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์

 ออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ทาง Facebook Live

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
23 01/06/2017 30/06/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel arning Space 1 ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2560

- ประมวลพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร แขนงวิชา การผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ งานสัมมนาหัวข้อ Industry 4.0 ณ ห้องแคทรียา2 โรงแรมรามากาเด้นท์  กรุงเทพมหานคร
- ประมวลภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
- ประมวลภาพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1  ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
- ประมวลภาพ การแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในแนวคิด "The Identity of work" ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ โครงการการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร English Camp 2017 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ โรงแรมโบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
- ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google  for Education สำหรับสายสนับสนุน ณ ห้อง le
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
24 01/06/2017 30/06/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 4 เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
25 01/06/2017 30/06/2017 งานถ่ายทำและงานตัดต่ดสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

 ตัดต่อเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา  ตอนที่ 3-5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
26 01/06/2017 02/06/2017 งานสัมมนาหัวข้อ Industry 4.0

 บันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องแคทรียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้น
27 30/05/2017 31/05/2017 โครงการอบรมหลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC

 บันทึกภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
28 29/05/2017 31/05/2017 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม โบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
29 29/05/2017 29/05/2017 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านโรงแรม เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กระบี่

 บันทึกภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กระบี่
30 29/05/2017 30/05/2017 พิธีปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
31 29/05/2017 31/05/2017 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
32 26/05/2017 29/05/2017 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
33 25/05/2017 25/05/2017 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร แขนงวิชา การผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
34 25/05/2017 25/05/2017 พิธีปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
35 24/05/2017 26/05/2017 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
36 24/05/2017 25/05/2017 การจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
37 22/05/2017 23/05/2017 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ Pannasastra University of Cambodia, Siam Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา

 ตัดต่อวีดิโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
38 22/05/2017 23/05/2017 โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พอเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์” ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณเรือนหมอพร

ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
39 22/05/2017 22/05/2017 การจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
40 21/05/2017 24/05/2017 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรม โบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
41 19/05/2017 21/05/2017 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
42 19/05/2017 19/05/2017 โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พอเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์”

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณเรือนหมอพร
43 17/05/2017 17/05/2017 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
44 14/05/2017 17/05/2017 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ Pannasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา
45 08/05/2017 10/05/2017 โครงการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสรรบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
46 04/05/2017 04/05/2017 การประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
47 03/05/2017 04/05/2017 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
48 02/05/2017 03/05/2017 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
49 01/05/2017 31/05/2017 งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 -บันทึกเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา  ตอนที่ 1-5

-ตัดต่อเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา  ตอนที่ 1-2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
50 01/05/2017 31/05/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2560

- ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
-ประมวลภาพ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
-ประมวลภาพ โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ Pannasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา
-ประมวลภาพ วันอาภากร ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณเรือนหมอพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
51 01/05/2017 02/05/2017 การประกันคุณภาพการศึกษา

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
52 28/04/2017 28/04/2017 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์
53 26/04/2017 26/04/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
54 25/04/2017 27/04/2017 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
55 25/04/2017 25/04/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
56 24/04/2017 24/04/2017 การประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
57 21/04/2017 21/04/2017 การประกันคุณภาพการศึกษา

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
58 18/04/2017 19/04/2017 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ หอประชุม D-Hall

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
59 12/04/2017 12/04/2017 โครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ณ หอประชุม D-Hall

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
60 11/04/2017 12/04/2017 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
61 11/04/2017 12/04/2017 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall
62 10/04/2017 10/04/2017 โครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall
63 10/04/2017 11/04/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ระยะที่ 2

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
64 08/04/2017 10/04/2017 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
65 07/04/2017 07/04/2017 โครงการอบรมสัมมนา งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่ ณ ห้องประชุมสัญจร (ตรงข้ามโรงยิม) อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
66 04/04/2017 04/04/2017 โครงการอบรมสัมมนา งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมสัญจร (ตรงข้ามโรงยิม) อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
67 03/04/2017 05/04/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ระยะที่ 2

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
68 01/04/2017 30/04/2017 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบป้ายบอกชั้นอาคารสำนักวิทยบริการ

- ออกแบบป้ายชื่อหน่วยงานอาคารสำนักวิทยบริการ
- ติดตั้งป้ายชื่อหน่วยงาน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
69 01/04/2017 30/04/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
70 01/04/2017 30/04/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

- ประมวลภาพ งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำอวยพรวันสงกรานต์ถึง..."ชาวราชมงคลพระนคร" ณ ห้องประชุมD-Hall
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่ ณ ห้องประชุมสัญจร (ตรงข้ามโรงยิม) อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ประมวลภาพ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ระยะที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
71 27/03/2017 28/03/2017 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
72 24/03/2017 24/03/2017 งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 บริการเครื่องเสียงพร้อมบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
73 21/03/2017 22/03/2017 ตัดต่อวีดีโอ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 ตัดต่อวีดีโอ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
74 20/03/2017 21/03/2017 คัดเลือก ตกแต่งภาพ ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

 คัดเลือก ตกแต่งภาพ ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
75 20/03/2017 21/03/2017 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา

 ตัดต่อวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
76 18/03/2017 18/03/2017 ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
77 17/03/2017 17/03/2017 บริการเครื่องเสียงพร้อมบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา

 บริการเครื่องเสียงพร้อมบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ งานเลี้ยงนักกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ สนามบาสเกตบอล มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
78 16/03/2017 16/03/2017 บันทึกภาพนิ่ง ถ่ายภาพนิ่งผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

 บันทึกภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มินิสตูดิโอ
79 13/03/2017 13/03/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ “อุตสาหกรรม 4.0”

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคาร เรือนปัญญา
80 13/03/2017 14/03/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใน Industy 4.0

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
81 08/03/2017 09/03/2017 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใน Industy 4.0

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
82 02/03/2017 02/03/2017 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
83 02/03/2017 03/03/2017 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
84 01/03/2017 01/03/2017 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
85 01/03/2017 31/03/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

 - ประมวลภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น6 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 และชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ สัมมนาเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใน Industry 4.0 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ "อุตสาหกรรม4.0" ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ ราตรีฉลองชัย...พระนคร "เจ้าเหรียญทอง" Celebration night ... RMUTP the champion of 2017 ณ สนามบาสเกตบอล ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ โครงการฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ ณ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
86 01/03/2017 31/03/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสูติโอ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
87 01/03/2017 31/03/2017 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์

 ออกแบบและติดตั้งป้ายโฟมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร. กองคลัง

ออกแบบและติดตั้งป้ายโครงการลงนามความร่วมมือ กองกลาง
 
ออกแบบป้าย banner facebook live 
 
ออกแบบและติดตั้งป้ายเวทีซ้อมรับปริญญาซ้อมย่อยร่วม อาคารมงคลอาภา
 
ออกแบบบัตรอนุญาตจอดรถสำนักวิทยบริการฯ
 
ออกแบบและผลิตป้ายจอดรถประจำตำแหน่ง
 
ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการ
88 27/02/2017 27/02/2017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
89 27/02/2017 28/02/2017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ และถ่ายทอดสด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
90 23/02/2017 24/02/2017 คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
91 23/02/2017 24/02/2017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559

 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และถ่ายทอดสด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
92 20/02/2017 20/02/2017 คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
93 14/02/2017 15/02/2017 โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 โซน A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 ตัดต่อวีดีโอ และถ่ายทอดสด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
94 10/02/2017 10/02/2017 โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”

 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และถ่ายทอดสด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 โซน A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
95 06/02/2017 07/02/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
96 01/02/2017 28/02/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2560 จำนวน 6 กิจกรรม

 - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ณ เทวัญดารา รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
 - ประมวลภาพ งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม วันที่ 19-20 มกราคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
 - ประมวลภาพ การบรรยายเรื่อง “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
 - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป(SPSS) รุ่นที่2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป(SPSS) รุ่นที่2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 - ประมวลภาพ โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้อง       ประชุมกรมหลวงชั้น6 และห้องเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
97 01/02/2017 28/02/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 4 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
98 01/02/2017 28/02/2017 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

จัดทำ Script จำนวน  2  ตอน

อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน  2  ตอน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
99 01/02/2017 28/02/2017 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบโลโก้กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม

- ออกแบบภาพประชาสัมพันธ์ Coming soon facebook live งานปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559
- รายงานสรุปการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมลงระบบคอมพิวเตอร์
- ออกแบบและผลิตป้ายโฟมงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร.และศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
100 01/02/2017 02/02/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) รุ่นที่ 2

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์
        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ e-Office และ e-Service อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการให้บริการชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ e-Knowledge 4 ระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูง 4 ระบบ

 
ติดต่อ - เว็บเก่าสำนักวิทยบริการฯ