วันที่เริ่ม : ถึงวันที่ :

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1487

ลำดับวันที่เริ่มถึงวันที่กิจกรรมผลการดำเนินงานแผนดำเนินงานไฟล์แนบสถานที่
1 01/03/2017 31/03/2017 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์

 ออกแบบและติดตั้งป้ายโฟมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร. กองคลัง

ออกแบบและติดตั้งป้ายโครงการลงนามความร่วมมือ กองกลาง
 
ออกแบบป้าย banner facebook live 
 
ออกแบบและติดตั้งป้ายเวทีซ้อมรับปริญญาซ้อมย่อยร่วม อาคารมงคลอาภา
 
ออกแบบบัตรอนุญาตจอดรถสำนักวิทยบริการฯ
 
ออกแบบและผลิตป้ายจอดรถประจำตำแหน่ง
 
ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการ
2 27/02/2017 28/02/2017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ และถ่ายทอดสด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
3 27/02/2017 27/02/2017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
4 23/02/2017 24/02/2017 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559

 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และถ่ายทอดสด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
5 23/02/2017 24/02/2017 คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
6 20/02/2017 20/02/2017 คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
7 14/02/2017 15/02/2017 โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 โซน A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 ตัดต่อวีดีโอ และถ่ายทอดสด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
8 10/02/2017 10/02/2017 โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”

 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และถ่ายทอดสด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 โซน A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9 06/02/2017 07/02/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
10 01/02/2017 28/02/2017 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

จัดทำ Script จำนวน  2  ตอน

อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน  2  ตอน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
11 01/02/2017 28/02/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 4 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
12 01/02/2017 02/02/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) รุ่นที่ 2

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์
13 01/02/2017 28/02/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2560 จำนวน 6 กิจกรรม

 - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ณ เทวัญดารา รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
 - ประมวลภาพ งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม วันที่ 19-20 มกราคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
 - ประมวลภาพ การบรรยายเรื่อง “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
 - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป(SPSS) รุ่นที่2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป(SPSS) รุ่นที่2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 - ประมวลภาพ โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้อง       ประชุมกรมหลวงชั้น6 และห้องเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
14 01/02/2017 28/02/2017 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบโลโก้กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม

- ออกแบบภาพประชาสัมพันธ์ Coming soon facebook live งานปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559
- รายงานสรุปการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมลงระบบคอมพิวเตอร์
- ออกแบบและผลิตป้ายโฟมงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร.และศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
15 26/01/2017 30/01/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทาง ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ณ เทวัญดารา รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
16 26/01/2017 31/01/2017 โครงการฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ เส้นทางที่ 7 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงราย

 บันทึกภาพนิ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงราย
17 23/01/2017 25/01/2017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ เทวัญดารา รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
18 23/01/2017 25/01/2017 งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา และโถงอาคารพร้อมมงคล

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
19 18/01/2017 20/01/2017 งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา และโถงอาคารพร้อมมงคล
20 01/01/2017 31/01/2017 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

- จัดทำ Script จำนวน  2  ตอน

- อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน  2  ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
21 01/01/2017 31/01/2017 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 1 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
22 01/01/2017 31/01/2017 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบปกจดหมายข่าวเดือนธันวาคม

- ออกแบบโลโก้ กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม
- ดูแลระบบไมค์ และ บันทึกภาพนิ่ง งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
23 01/01/2017 31/01/2017 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2560

ประมวลภาพ งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม ณ ลานพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
24 24/12/2016 25/12/2016 งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

  ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
25 21/12/2016 23/12/2016 โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้ ร่วมมือ คืนกลับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ชุมชนบ้านทะเลน้อย อ.แถลง จ.ระยอง
26 19/12/2016 20/12/2016 คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560

 บันทึกภาพนิ่งและเข้าร่วมประชุม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 14/12/2016 14/12/2016 ถ่ายภาพบุคลากรดีเด่น งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม

 บันทึกภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ เรือนหมอพร
28 07/12/2016 07/12/2016 ถ่ายภาพบุคลากรดีเด่น งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม

 บันทึกภาพนิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ เรือนหมอพร
29 06/12/2016 06/12/2016 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 01/12/2016 31/12/2016 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

- ออกแบบจดหมายข่าว เดือนพฤศจิกายน 2559

- ผลิตจดหมายข่าว เดือนพฤศจิกายน 2559
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
31 01/12/2016 31/12/2016 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2559 จำนวน 3 กิจกรรม

- ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558 (พิธีเปิด-พิธีปิด) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี
- ประมวลภาพ งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันพระราาชสมภพ ปีที่ 89 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ งานวันแปล ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
32 01/12/2016 31/12/2016 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

 จัดทำ Script จำนวน  2  ตอน

อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน  2  ตอน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
33 01/12/2016 31/12/2016 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 1 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
34 28/11/2016 29/11/2016 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
35 28/11/2016 29/12/2016 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ตัดต่อวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
36 24/11/2016 25/11/2016 งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
37 23/11/2016 23/11/2016 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
38 22/11/2016 22/11/2016 งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุมดีฮอลล์
39 21/11/2016 22/11/2016 โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โถงชั้งล่าง อาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
40 21/11/2016 22/11/2016 โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โถงชั้งล่าง อาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
41 16/11/2016 17/11/2016 โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โถงชั้งล่าง อาคารพร้อมมงคล และห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ
42 14/11/2016 15/11/2016 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
43 14/11/2016 15/11/2016 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

 ตัดต่อวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
44 10/11/2016 11/11/2016 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558

 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
45 01/11/2016 30/11/2016 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

4.1 ประมวลภาพ กิจกรรมเสวนาและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนกับนโยบายประชารัฐ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจอาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4.2 ประมวลภาพ โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว16-11-59 ณ โถงชั้นล่าง อาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4.3 ประมวลภาพ โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว17-11-59 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี  ชั้น 6 อาคารบริหารธุรกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
46 01/11/2016 01/11/2016 งาน e-Learning

1.1. แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาภายในระบบ e-Learning

1.2. สอนการใช้งานพร้อมให้คำปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
1.3. จัดทำรายงานสรุปภาพรวมการใช้งานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ 2559
1.4. จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning รายวิฃา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ สาชาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
1.5. ประสานงานสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning และผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวสำหรับจัดทำรายวิชาของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1.6. สรุปรายวิชาในระบบ e-Learning จำนวน 321 รายวิชา โดยมีรายวิชาที่สร้างใหม่ 3 รายวิชา ดังนี้
อาจารย์เป็นผู้สร้าง 
1. วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่สร้าง 11 พฤศจิกายน 2559 (วิชาเฉพาะ)
2. วิชา เคมี 1 สำหรับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ปวช.) 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมเดชา พลเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่สร้าง 14 พฤศจิกายน 2559 วิชาเฉพาะ)
3. วิชา เคมีสำหรับวิศวกร อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมเดชา พลเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่สร้าง 27 พฤศจิกายน 2559 วิชาเฉพาะ)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
47 01/11/2016 30/11/2016 งานผลิตรายการวิทยุ
3.1. จัดทำ Script จำนวน  2  ตอน
3.2. อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน  2  ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
48 01/11/2016 30/11/2016 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

 ออกแบบปกจดหมายข่าวเดือนตุลาคม

ผลิตเอกสารจดหมายข่าวเดือนตุลาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
49 01/11/2016 30/11/2016 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 4 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
50 27/10/2016 31/10/2016 ตัดต่องาน

 งานวันนักแปล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
51 27/10/2016 27/10/2016 บันทึกภาพนิ่ง

 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 25 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องมินิสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
52 26/10/2016 26/10/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ , สตรีมมิ่ง

 งานวันนักแปล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
53 10/10/2016 12/10/2016 ตัดต่องาน

  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
54 03/10/2016 05/10/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ภูสักธาร จ.นครนายก
55 01/10/2016 31/10/2016 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

 - ออกแบบปกจดหมายข่าวเดือนกันยายน

- ออกแบบนิทรรศการวันปิยมหาราช
- ออกแบบนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
- ปริ้นแบบนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทั้ง 5 ศูนย์
- จัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ศูนย์พพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
56 01/10/2016 31/10/2016 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

 3.1. จัดทำ Script จำนวน   3  ตอน

3.2. อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน    3  ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
57 01/10/2016 31/10/2016 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 4 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
58 01/10/2016 31/10/2016 งาน e-Learning

1.1. แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาภายในระบบ e-Learning

1.2. สอนการใช้งานพร้อมให้คำปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
1.3. จัดทำรายงานสรุปภาพรวมการใช้งานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ 2559
1.4. จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning รายวิฃา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อาจารย์ ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ 
สาชาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ 
1.5. สรุปรายวิชาในระบบ e-Learning จำนวน 318 รายวิชา โดยมีรายวิชาที่สร้างใหม่ 2 รายวิชา ดังนี้
 
อาจารย์เป็นผู้สร้าง 
1. วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 ผศ.จำนงค์ จันทโชโต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
(วันที่สร้าง 7 ตุลาคม 2559 วิชาเฉพาะ)
2. วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่สร้าง 14 ตุลาคม 2559 วิชาเฉพาะ)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
59 30/09/2016 30/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี
60 30/09/2016 30/09/2016 บันทึกภาพนิ่ง

  พิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน “LIBERAL ARTS GAMES ครั้งที่ 3” ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา
61 28/09/2016 28/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

  อบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการจัดการบรรณานุกรมและการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตนเองพระนครเหนือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
62 27/09/2016 27/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี
63 23/09/2016 23/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 งานเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
64 19/09/2016 23/09/2016 บันทึกภาพนิ่ง

 การจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะประดิษฐ์แบบไทย 

ในโครงการต้นแบบงานคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์สู่สากล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
65 16/09/2016 16/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
66 15/09/2016 15/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
67 13/09/2016 13/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี
68 12/09/2016 12/09/2016 บันทึกวีดีโอ

 การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี
69 09/09/2016 09/09/2016 ถ่ายวิดีโอต้นแบบซ้อมรับปริญญา

 ถ่ายวิดีโอต้นแบบซ้อมรับปริญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
70 09/09/2016 09/09/2016 บันทึกวีดีโอ

 การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี
71 04/09/2016 04/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
72 02/09/2016 02/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุม มงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
73 02/09/2016 02/09/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
74 01/09/2016 30/09/2016 งานจัดทำเว็บไซต์ KM Blog

 จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จำนวน 4 เรื่อง

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
75 01/09/2016 30/09/2016 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

5.1 ติดตั้งป้ายเวทีงานซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

5.2 ออกแบบและผลิตป้ายเวทีงานเกษียณอายุราชการ
5.3 ติดตั้งป้ายเวทีงานเกษียณอายุราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5.4 ออกแบบและผลิตเอกสารจดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
76 01/09/2016 30/09/2016 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

 - จัดทำ Script   จำนวน   4  ตอน

 - อัดเสียงและตัดต่อ   จำนวน    4  ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
77 01/09/2016 30/09/2016 งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

-บันทึกเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา 3 ตอนที่ 7-9

-ตัดต่อเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา 3 ตอนที่ 7-9
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
78 01/09/2016 30/09/2016 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 6  กิจกรรม แบ่งเป็น

  1.ประมวลกิจกรรมไหว้ครู งานเปิดโลกกิจกรรม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 อาคารมงคลอาภา และ โถงชั้น1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  2. ประมวลภาพ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่น 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
  3. ประมวลภาพ ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  4.ประมวลภาพ งานเกษียณ ประจำปี2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  5. ประมวลภาพ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  6.ประมวลภาพ ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น6 อาคาร90ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
79 29/08/2016 30/08/2016 ตัดต่อ

 โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 9 แห่ง ณ ห้องสามเสน 2 ชั้น 2 โรงแรมตรัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
80 26/08/2016 27/08/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 9 แห่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องสามเสน 2 ชั้น 2 โรงแรมตรัง
81 25/08/2016 25/08/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 กิจกรรมไหว้ครูและงานเปิดโลกกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ห้องประชุม  มงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ห้องประชุม มงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ
82 24/08/2016 24/08/2016 บันทึกภาพนิ่ง

 โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
83 24/08/2016 25/08/2016 ตัดต่อ

 กิจกรรมไหว้ครูและงานเปิดโลกกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ห้องประชุม  มงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
84 22/08/2016 23/08/2016 ตัดต่อ

 โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
85 22/08/2016 23/08/2016 ตัดต่อ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) ณ ห้องประชุมบุษบงกชเอ ชั้น 2 รร.รอยัลริเวอร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
86 21/08/2016 21/08/2016 บันทึกภาพนิ่ง

 โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
87 19/08/2016 20/08/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุมบุษบงกชเอ ชั้น 2 รร.รอยัลริเวอร์
88 15/08/2016 16/08/2016 ตัดต่อ

 โครงการการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
89 11/08/2016 11/08/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์

 โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์
90 09/08/2016 09/08/2016 บันทึกภาพนิ่ง

 การจัดดอกไม้สโมสรสันนิบาต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ทำเนียบรัฐบาล
91 08/08/2016 09/08/2016 ตัดต่อ

 กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
92 08/08/2016 10/08/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 โครงการการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
93 07/08/2016 07/08/2016 บริการเครื่องเสียง บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 โครงการวันรพีรำลึก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์และหอประชุม D-Hall
94 04/08/2016 04/08/2016 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

 กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์
95 02/08/2016 03/08/2016 บันทึกภาพนิ่ง

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์ และห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี
96 01/08/2016 31/08/2016 งานถ่ายทำและงานตัดต่ดสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

 บันทึกเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา 3 ตอนที่ 3-6

ตัดต่อเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา 3 ตอนที่ 3-6
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
97 01/08/2016 31/08/2016 งาน e-Learning

 1.1. แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาภายในระบบ e-Learning

1.2. สอนการใช้งานพร้อมให้คำปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
1.3. จัดทำรายงานสรุปภาพรวมการใช้งานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ 2559
1.4. จัดทำสื่อการฃเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning รายวิฃา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อาจารย์ ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ สาชาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ 
1.5. สรุปรายวิชาในระบบ e-Learning จำนวน 313 รายวิชา โดยมีรายวิชาที่สร้างใหม่ 3 รายวิชา ดังนี้ 
        1. วิชา System Program 1/2559 อาจารย์ วณพันธ์ วัยวุฒิ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  (วันที่สร้าง 15 สิงหาคม 2559 วิชาเฉพาะ)
        2. วิชา แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร อาจารย์วรีวรรณ์ วิเศษสิงห์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่สร้าง 23 สิงหาคม 2559 วิชาเฉพาะ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
98 01/08/2016 31/08/2016 งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย จำนวน1  กิจกรรม แบ่งเป็น

1. ประมวลภาพ โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2559 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2. ประมวลภาพ การประชุมสัมมนาแนวทางการกำหนด TOR และเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุพเทพมหานคร
3. ประมวลภาพ พิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ประมวลภาพ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนระยะที่2 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5. ประมวลภาพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
6. ประมวลภาพ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่2 ณ.โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพ
7. ประมวลภาพ กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8. ประมวลภาพ โครงการวันรพีรำลึก ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ และบริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
9. ประมวลภาพ โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี ณ. หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10. ประมวลภาพ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่น 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
11. ประมวลภาพ โครงการการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
99 01/08/2016 31/08/2016 งานผลิตสื่อรายการวิทยุ

 จัดทำ Script จำนวน   5  ตอน

อัดเสียงและตัดต่อ จำนวน    4  ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
100 01/08/2016 31/08/2016 งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

1. ออกแบบและจัดตกแต่งนิทรรศการวันแม่ ณ ห้องสมุด พพ.

2. ออกแบบเล่มจดหมายข่าวกิจกรรมสำนักฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
3. ตรวจสอบแก้ไขเอกสารจดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
4. ผลิตเอกสารจดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 จำนวน 50 เล่ม
5. ออกแบบป้ายเวทีงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 29 ขนาดยาว 10 เมตร
6. ติดตั้งป้ายงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 29
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการฯ
        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ e-Office และ e-Service อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการให้บริการชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ e-Knowledge 4 ระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูง 4 ระบบ

 
ติดต่อ - เว็บเก่าสำนักวิทยบริการฯ