แบบสำรวจความต้องการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จะทำการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ ที่ต้องการให้ สวท.พัฒนาโปรแกรมให้หน่วยงาน/คณะนำไปใช้งาน เพื่อให้การทำงานของหน่วยงาน/คณะสะดวกขึ้น เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น e-University โดยโปรแกรมจะเป็น Web Application ซึ่ง สวท.จะเป็นผู้พัฒนาเอง    
ข้อมูลทั่วไป


กรุณาเลือกระบบงานที่ท่านต้องการให้ สวท.พัฒนา ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการตามความจำเป็นเร่งด่วน
 
งานพัฒนานักศึกษา
 
เก็บข้อมูลประวัติสุขภาพนักศึกษา ผลการรักษาพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษา
 
เก็บข้อมูลกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมตั้งแต่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จนจบการศึกษา เช่น กิจกรรมออกค่าย แข่งขันกีฬา แข่งขันวิชาการ กิจกรรมการแสดง ฯลฯ เก็บผลการเข้าร่วมกิจกรรม เก็บข้อมูลเป็นประจำทุกครั้งที่นักศึกษาร่วมกิจกรรม สามารถพิมพ์ออกมาเพื่อให้นักศึกษาใช้อ้างอิงเวลาไปสมัครงานได้ เก็บข้อมูลเป็นรายคน
 
เก็บข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร หน่วยงานที่ไปรายงานตัว ประวัติการเข้าร่วมฝึกวิชาทหาร รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม ผลการฝึก ข้อมูลการขอผ่อนผัน เก็บข้อมูลทุกปีเป็นรายคน
 
เก็บข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสมาคมศิษย์เก่า ข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น เก็บชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
 
เก็บข้อมูลรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนทั้งทุนของมหาวิทยาลัย ทุน กยศ. ทุนส่วนบุคคลที่ผ่านทางมหาวิทยาลัย แหล่งทุน รายชื่อผู้ให้ทุน
 
เก็บข้อมูลแหล่งอาชีพ ข้อมูลประเภทงานที่เมื่อเรียนจบแล้วสามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง แหล่งงาน การสมัครงาน ฐานข้อมูลจดหมายสมัครงาน เป็นต้น
งานต่างประเทศ
 
เก็บข้อมูลโครงการความร่วมมือกับต่างชาติ สาขาที่ทำความร่วมมือ ความคืบหน้า และผลการดำเนินงาน เครือข่ายความร่วมมือ การติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ
 
เก็บข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์ที่เคยศึกษา และทำงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์แลกเปลี่ยน อาสาสมัคร สาขาวิชาที่สอน/เรียน กิจกรรมสัมพันธ์ เก็บชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ e-Mail และพยายามจะทำให้เป็น Facebook หรือ Twitter ฉบับราชมงคลพระนคร
 
เก็บข้อมูลกิจกรรมการให้บริการวิชาการในต่างประเทศ การแข่งขันระหว่างประเทศ การ Road Show ข้อมูลการทำงาน/การวิจัยกับต่างประเทศ และรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
งานวิชาการ
 
เก็บข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด เช่นวันที่อนุมัติหลักสูตร วันที่สภาอนุมัติ ปีที่เริ่มเปิดสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต ชื่อวิชา ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชื่อปริญญา ประเภทวิชา เป็นต้น
 
(เก็บข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รายชื่อหน่วยงาน บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศนักศึกษา รายชื่อสาขา/วิชาที่เข้าสหกิจ ผลการเรียนสหกิจ จำนวนวัน/เวลาที่เข้าเรียนในสหกิจ ผลการประเมิน
 
เก็บข้อมูลองค์ความรู้ของทุกคน/ทุกหน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตามวิธีการของ KM ฐานข้อมูลทะเบียนความรู้ รายชื่อผู้จัดทำ KM โดยทุกหน่วยงานเป็นผู้บันทึกในโปรแกรมเดียวกัน และอยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อง่ายในการค้นหา และเป็นระบบ
 
เก็บข้อมูลครุภัณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการครุภัณฑ์วิชาชีพต่าง ๆ งบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
 
ข้อมูล PM ลงฐานข้อมูลในรูปแบบที่เหมือนกัน เพื่อความสะดวกในการค้นหา และอ้างอิง ให้งานเป็นระบบ
 
เก็บข้อมูลผลการดำเนินงานประจำเดือน จำแนกตามยุทธศาสตร์ เพื่อรายงานมหาวิทยาลัย
 
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน
2. แบบสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน/คณะ
3 .แบบประเมินผู้บริหารในคณะ/หน่วยงาน
4 .แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรมทางวิชาการ

งานบริหารจัดการ
 
เก็บข้อมูลการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงบประมาณ ข้อมูลการเชื่อมโยงเป้าหมายกระทรวง เป้าหมายหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ
 
เก็บข้อมูลรายละเอียดรถ ห้องประชุม เพื่อทำระบบการจองรถ/จองห้องประชุมแบบ Online การอนุมัติจอง การยกเลิกการจอง ข้อมูลทะเบียนคนขับรถ จำนวนผู้เข้าประชุม วันเวลาสถานที่ ผู้คุมรถ/ผู้กำกับห้องประชุม
 
ระบบข้อมูลพลังงาน
ต้องการระบบอื่นนอกเหนือจากนี้ (โปรดระบุ)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างพัฒนาระบบบัญชีการเงิน ระบบบุคลากร และระบบแผนงานโครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม 2553