โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร 3D Animation  
อบรมระหว่างวันที่ 5 - 8 มิ.ย. 2555 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์พณิชยการพระนคร)

คำอธิบาย   1. แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน
                       เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการโครงการครั้งต่อไป

                     2. โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องให้ครบถ้วน 

                     3. ความหมายของระดับความพึงพอใจ  5 หมายถึง มากที่สุด ,  4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อยที่สุด

 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ

อายุงาน


การศึกษา


สถานะ
 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ /ความรู้ความเข้าใจ /การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ด้านวิทยากร
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
4. สามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็น
5. วิทยากรมีจำนวนเพียงพอเหมาะสม
6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำแก่เพื่อนร่วมงานได้
3. มีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ด้านประสิทธิภาพ
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. การประสานงาน อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
4. วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึก มีความเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความเหมาะสม
6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม