โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 คน

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล
จำนวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
1
25%
หญิง
2
50%
อายุงาน
 0-3 ปี
1
25%
4-8 ปี
1
25%
9-15 ปี
1
25%
16-20 ปี
0
0%
20 ปี ขึ้นไป
0
0%
การศึกษา
ปวส.
0
0%
อนุปริญญา
1
25%
ปริญญาตรี
2
50%
ปริญญาโท
0
0%
ปริญญาเอก
0
0%
สถานะ
อาจารย์
1
25%
บุคคลากรสายสนับสนุน
0
0%

ตารางที่ 2 การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มากที่สุด

(ร้อยละ)

มาก

(ร้อยละ)

ปานกลาง

(ร้อยละ)

น้อย

(ร้อยละ)

น้อยที่สุด

(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย

(ร้อยละ)

ระดับ
ด้านวิทยากร
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
3.00  (60.00%)
ปานกลาง
2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
3.25  (65.00%)
ปานกลาง
3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
3.00  (60.00%)
ปานกลาง
4. สามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็น
2.00  (50.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
3.50  (70.00%)
มาก
5. วิทยากรมีจำนวนเพียงพอเหมาะสม
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
3.00  (60.00%)
ปานกลาง
6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
3.00  (60.00%)
ปานกลาง
Total
3.13 (62.50%)
ปานกลาง
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
3.00  (75.00%)
0.00  (0.00%)
1.50  (30.00%)
น้อย
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
3.25  (65.00%)
ปานกลาง
Total
2.38 (47.50%)
น้อย
ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.00  (50.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
3.50  (70.00%)
มาก
2. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำแก่เพื่อนร่วมงานได้
2.00  (50.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
3.50  (70.00%)
มาก
3. มีความมั่นใจการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
3.25  (65.00%)
ปานกลาง
Total
3.42 (68.33%)
ปานกลาง
ด้านประสิทธิภาพ
1. การให้บริการของเจ้าหน้าทีั่
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
3.00  (60.00%)
ปานกลาง
2. การประสานงาน อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
3.00  (60.00%)
ปานกลาง
3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
3.00  (60.00%)
ปานกลาง
4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก มีความเหมาะสม
2.00  (50.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
3.50  (70.00%)
มาก
5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความเหมาะสม
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
3.25  (65.00%)
ปานกลาง
6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้
2.00  (50.00%)
0.00  (0.00%)
1.00  (25.00%)
0.00  (0.00%)
0.00  (0.00%)
3.25  (65.00%)
ปานกลาง
Total
3.17 (63.33%)
ปานกลาง

 


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Ho ho, who woldua thunk it, right?