ระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการฯ

Welcome to Evaluation Online

โครงการlink ประเมิน
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน http://netapp.rmutp.ac.th/evaluation_lms2555/
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab http://netapp.rmutp.ac.th/evaluation_courselab2555/
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point http://netapp.rmutp.ac.th/evaluation_powerpoint2555/
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร 3D Animation http://netapp.rmutp.ac.th/evaluation_3danimation2555/
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การผลิตสารคดีโทรทัศน์ http://netapp.rmutp.ac.th/evaluation_tvdocumentary2555/
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ http://netapp.rmutp.ac.th/evaluation_photography2555/


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 ต่อ 6783 , 6799,6776 โทรสาร : 0-2280-7919 Email : noc@rmutp.ac.th